PROJEKT JEDNOTNÉ KONCEPCE PREVENCE PROTI NEMOCEM,EDUKACE A OCHRANY ZDRAVÍ

PROJEKT JEDNOTNÉ KONCEPCE PREVENCE PROTI NEMOCEM,EDUKACE A OCHRANY ZDRAVÍ
Jedná se o projekt, který si klade za cíl sjednotit a posílit veškeré iniciativy vedoucí k informování veřejnosti v oblasti prevence proti nemocem, v oblasti zvyšování povědomí široké veřejnosti o základních otázkách a problémech zdravotnictví, v oblasti informovanosti pacientů a struktuře zdravotnických zařízení a jejich možnostech.
Témata pro tento projekt jsou získávána ze všech dostupných zdrojů poskytujících odpovídající a validní informace. Prioritou je používání obecně prospěšných informací orgánů jako MZ, VZP, IPVZ a dalších a naplňování záměrů těchto institucí.
Projekt se stane významnou celostátní platformou pro prezentace odborných prací a studií špičkových odborníků v jednotlivých oborech.
Získané informace jsou v rámci projektu zapracovávány do všech odpovídajících forem a předávány cílovým skupinám.

Cíle projektu:

 • prevence proti nemocem
 • prevence proti negativním jevům (drogy, kouření, zdravý životní styl)
 • informování veřejnosti o aktuálních problémech (úhrada péče, doplatky za léky)
 • informování veřejnosti o léčebných možnostech (samoléčení, lékové záznamy)
 • informování veřejnosti o struktuře zdravotnických zařízení
 • zvyšování pozitivního obrazu zdravotnických zařízení (důvěra veřejnosti)

Zdroje informací a pořadů

 • edukační cyklus vlastní výroby
 • edukační cykly a pořady z cizích zdrojů
 • koncepce a projekty zdravotnických institucí a profesních organizací
 • konzultace s předními odborníky
 • výstupy odborných prací
 • obchodní sdělení, prezentace
 • další zdroje

Způsob předávání informací široké veřejnosti

 • audiovizuální informační program zdravotnických zařízení
 • informační plochy zdravotnických zařízení
 • informační plochy lékáren
 • transakční internetový server
 • tiskové materiály - lékaři, pacienti, firmy
 • CD, DVD nosiče - lékaři, pacienti, firmy

1) Audiovizuální informační program zdravotnických zařízení

Audivizuální informační program je multimediální informační systém přenášený k pacientům a návštěvníkům zdravotnického zařízení prostřednictvím obrazovek umístěných v čekárnách jednotlivých oddělení a dalších hromadně navštěvovaných prostor. Tento systém je v současné době úspěšně provozován v desítkách zařízení na území České republiky a je předpokládáno jeho celoplošné rozšíření. Pilotním projektem se stal program na interním oddělení FN Motol.

Hlavním cílem prezentovaného materiálu je nejen zpříjemnění času stráveného čekáním ve zdravotnicém zařízení, ale především poskytnutí informace o nemocnici, konkrétním oddělení a zároveň přispívá k šíření zdravotní osvěty a prevence - neopominutelné povinnosti zdravotnických zařízení.

Představení nemocnice a jednotlivých oddělení je zprostředkováno prostřednictvím materiálu natočeného ve spolupráci s vedením nemocnice a jednotlivých klinik.. Pořad nejen představuje pracovníky kliniky ale i její hlavní oblasti činnosti.

Zdravotní osvětu potom představuje uvádění vzdělávacích pořadů, které se zabývají zdravým životním stylem, prevencí nemocí a rozebírají příčiny i dopady některých zdravotních problémů trápících naši populaci. V současné době jsou připravovány pořady další, které se kromě zdravotní problematiky věnují i aktuální situaci českého zdravotnictví. Program je ještě doplněn o prezentaci partnerů celého projektu.


Prezentovaný pořad obsahuje tři základní sekce:

 • pravidelně aktualizovaná část určená pro vlastní prezentaci zdravotnického zařízení ( obsah určuje zdravotnické zařízení )
 • zdravotně edukativní část
 • prezentace marketingových partnerů sloužící k částečné úhradě instalace a provozu systému

graf

Skladba audiovizuálního informačního programu

Hlavními sledovanými cíly jsou:

 • vytvoření specifického informačního systému nemocnice
 • součinnost při vytváření celostátní koncepce prevence nemocí
 • seznámení pacientů s provozem, plánovanou budoucností a výsledky navštívené nemocnice
 • zdůraznění regionálního či celostátního významu jednotlivých činností nemocnice
 • posílení důvěry pacienta k navštívenému zdravotnickému zařízení
 • nabídka dalších služeb poskytovaných nemocnicí
 • doplnění zdravotně-osvětové funkce nemocnice uvedením naučného programu
 • zpříjemnění doby strávené čekáním v nemocnici pacientem či jeho doprovodem

Celý systém je včetně výroby sekce věnované nemocnici v základní verzi pro zdravotnické zařízení bezplatný. Zaplacení instalace a provozu systému je předpokládáno pomocí sponzorských příspěvků a plateb za odvysílané prezentace.

2) Informační plochy zdravotnických zařízení

Jako informační plochy zdravotnických zařízení jsou využívány jak vnitřní tak i vnější prostory. Na těchto místech jsou rozmístěny statické marketingové prostředky, které v plném rozsahu využívají vysoké efektivity při přijímání informací. K této vysoké efektivitě přispívá samotný charakter a prostředí zdravotnických zařízení. Informace předávané veřejnosti tímto způsobem musí tvořit pestrý a zajímavý komplex, který vzbudí pozornost veřejnosti. Vedle zdravotnických informací a propagace OTC přípravků obsahuje rovněž informace nezdravotnických oborů a v neposlední řadě slouží k Brand marketingu směrem k zdravotnickému personálu, studentům medicíny, stážujícím lékařům, pacientům s jejich doprovodem i návštěv hospitalizovaných osob. Posílení značky nejen buduje vztah se zákazníkem ale zároveň ve prospěch firmy ovlivňuje další účastníky distribučního procesu, lékaře a lékárníky.

Společně se zpracováním informací a správou marketingových aktivit externích firem, je možno aktivně vytvářet koncepci využití těchto prostředků a doplnit tak provozování multimediálního informačního systému. Důraz je kladen především na kultivovanost, etiku a hlavně celkové vyznění prezentovaných materiálů, které by mělo přispět ke zlepšení atmosféry okolních prostor a ne naopak.

Seznam využitelných marketingových prostředků v rámci:

Fakultní nemocnice Motol

Vnější prostory na hlavních přístupech do FNM - billboardy, reklamní plochy,lavičky
Vnitřní prostory: hlavní komunikační uzly - B1, letáky
Společné prostory - B1, letáky
Lékárny FNM - B1, letáky, výlohy, stojany,
Čekárny jednotlivých oddělení - B1, letáky
Prostory odborných ambulancí - B1, letáky
Výtahy - B1

Základní charakteristika FN Motol:

 • ambulantně ošetří 777 000 pacientů ročně
 • na 2380 lůžkách ošetří 70 000 pacientů ročně
 • má přes 5 000 zaměstnanců
 • poskytuje zázemí studentům 3 lékařských fakult - cca 3 000 budoucích lékařů

V první fázi projektu marketingového využití prostor Fakultní nemocnice Motol jsou nabízeny venkovní plochy v areálu nemocnice nacházející se na trasách hlavního přístupu do nemocnice. Z vnitřních prostor pak především hlavní komunikační uzly, spojovací chodby s čekárnami a hlavní výtahy.

Další zdravotnická zařízení na území ČR - nemocnice, polikliniky, odborné ústavy aj.

Audiovizuální informační program - čekárny - TV
- spol.prostory - TV, informační tabule

3) Informační plochy lékáren

V rámci projektu je možné předávat informace veřejnosti prostřednictvím veškerých marketingových prostředků v prostorách lékáren. Patří mezi ně reklamní plochy, letáky, informační materiály, mediální displeje, podlahové reklamy, výlohy a další. V rámci lékáren je možné realizovat marchendisingové principy.

Edukační a osvětová činnost v lékárnách probíhá za aktivní podpory specialně vyškoleného personálu. Jsou pořádány odborné semináře, přednášky, produktové prezentace, samplingové akce.

4) Transakční internetový server

V rámci projektu je možné předávat informace veřejnosti prostřednictvím elektronické reklamy a prezentací na zdravotnickém serveru, který využívá několik tisíc klientů z řad lékařů, farmaceutů, distribuce a nemocnic.

5) Tiskové materiály - lékaři, pacienti, firmy

V rámci projektu je možné předávat informace veřejnosti prostřednictvím veškerých tiskových materiálů. Jedná se o firemní nebo jiné prospekty, letáky, postery, billboardy atd. Dále lze využít veškerých prostředků s vysokou frekvencí oběhu k prezentaci loga, sloganu nebo obdobného způsobu.

6) CD, DVD nosiče - lékaři, pacienti, firmy

Možnosti CD a DVD propagace a postprodukce.

 • edukační projekty
 • firemní prezentace
 • video školení pro zaměstnance
 • instruktážní filmy
 • záznam firemních akcí
 • propagace produktů
 • videovizitka
 • vícejazyčné verze
 • animace, grafika
 • potisk média, obalu

Autoři projektu, jeho tvůrci, provozovatelé a veškeré instituce, které se na projektu podíleli pevně věří, že tento projekt zaplní prázdné místo na zdravotnickém poli, přispěje k celkovému zvýšení úrovně zdravotnictví a vyšší informovanosti pacientů. Dále věří, že přispěje všem obchodním partnerům k posílení jejich aktivit a k úspěchu v každodenní činnosti.

Struktura projektu

Komplexní služby pro zdravotnictví

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. byla fakticky založena v roce 1999. Navazuje však na činnost, která odstartovala roku 1993, kdy byly zakládány první lékárny celého řetězce a postupně byly rozvíjeny aktivity v oblasti zdravotnického zásobovaní, marketingu a komplexních služeb pro zdravotnická zařízení.

Napište nám Česky English

Aktuality

29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
07.01.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc Bulut Akacan


Více novinek »