Lékárna IPC Děčín

Sofijská 2/3, 405 02 Děčín
kraj: Ústecký

Provozovatel: Lékárna Děčín a.s.
IČO: 02988518 , DIČ: CZ02988518 , IČZ: 51562000
Odpovědný zástupce: PharmDr. Marcela Soudková

Telefon: 412528091, Mobil: 605 438 824
E-mail: decin@ipcnet.cz

Otevírací doba: Po - Ne: 8:00 - 20:00

 

Společnost je součástí skupiny společnosti International Pharmaceutical Corporation, a.s., IČO: 258 39 136, se sídlem Brněnská 315/4, Hradec Králové, PSČ 500 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397, s níž tvoří koncern. 

 

Naše lékárna slouží též jako místo pro osobní odběr e-shopu www.vasecocky.cz.

Vaše čočky

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI LÉKÁRNA DĚČÍN a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Lékárna Děčín a.s., IČO: 029 88 518, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19760 (dále jen „Společnost“) na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti International Pharmaceutical Corporation, a.s., IČO: 258 39 136, se sídlem Vrchlického 678/19, Hradec Králové, PSČ 500 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397, svolává na den 31.3.2016 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti do sídla advokátní kanceláře Legal Artis, s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Václavské náměstí 807/64, Praha 1, PSČ 110 00.

 

Pořad valné hromady:

(1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

(2) Volba orgánů valné hromady;

(3) Projednání a změna stanov Společnosti;

(4) Odvolání a volba člena představenstva Společnosti;

(5) Volba člena dozorčí rady Společnosti;

(6) Závěr valné hromady.

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu:

Valná hromada volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu:

Valná hromada přijímá následující změny stanov Společnosti:

1) článek 13 odst. 1 se ruší a zcela nahrazuje novým zněním, které zní: "Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena."

 

 2) článek 13 odst. 6 se ruší a zcela nahrazuje následujícím zněním: „Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení na adresu sídla společnosti. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada/jediný akcionář. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, může skončit funkce člena představenstva uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, ledaže bude ujednán jiný okamžik zániku funkce.“

 

3) v článku 13 se nakonec doplňuje odst. 9, který zní: "Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

4) v článku 14 se nakonec doplňuje odst. 3, který zní: "Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

5) článek 17 odst. 1 se ruší a zcela nahrazuje novým zněním, které zní: "Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena."

 

6) článek 17 odst. 7 se ruší a zcela nahrazuje následujícím zněním: „Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení na adresu sídla společnosti. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada/jediný akcionář. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, může skončit funkce člena dozorčí rady uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, ledaže bude ujednán jiný okamžik zániku funkce.“

 

7) v článku 17 se nakonec doplňuje odst. 9, který zní: "Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

8) v článku 18 se nakonec doplňuje odst. 2, který zní: "Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

 

Zdůvodnění:

S ohledem na snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti na 1 je nutné přijmout změny stanov reflektující tuto skutečnost, zejména s ohledem na práva členů orgánů Společnosti odstoupit ze svých funkcí.

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu:

Valná hromada s okamžitou účinností odvolává Lukáše Launa s funkce člena představenstva Společnosti. Valná hromada s okamžitou účinností volí Mgr. Petra Fialu do funkce člena představenstva Společnosti.

 

Zdůvodnění:

Z důvodu prodeje 10 ks akcií akcionářky PharmDr. Jany Doleželové představujících 50% podíl na základním kapitálu Společnosti akcionáři International Pharmaceutical Corporation, a.s. dojde k volbě nového člena statutárního orgánu Společnosti za účelem zajištění obchodního vedení Společnosti v souladu se zájmy majoritního akcionáře Společnosti.

 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu:

Valná hromada s okamžitou účinností volí PharmDr. Martina Mašáta do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

 

Zdůvodnění:

Za účelem řádného fungování Společnosti je třeba zvolit člena dozorčí rady, neboť funkce člena dozorčí rady v současné době není nikým vykonávána.

 

 

V Praze dne 16.3.2016

_____________________

Lukáš Laun

člen představenstva

 

Zpět na seznam lékáren

Komplexní služby pro zdravotnictví

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. byla fakticky založena v roce 1999. Navazuje však na činnost, která odstartovala roku 1993, kdy byly zakládány první lékárny celého řetězce a postupně byly rozvíjeny aktivity v oblasti zdravotnického zásobovaní, marketingu a komplexních služeb pro zdravotnická zařízení.

Napište nám Česky English

Aktuality

29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
07.01.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc Bulut Akacan


Více novinek »