Ochrana osobních údajů

1.         Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů (dále jen “Zásady”) je vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů v rámci internetových stránek holdingu International Pharmaceutical Corporation a.s., obsahující stránky LÉKÁREN ipc a dalších společností holdingu dostupných na internetové adrese www.ipcgroup.cz (dále jen „Webové stránky“), k jejichž zpracování dochází ze strany společnosti International Pharmaceutical Corporation a.s., IČO: 258 39 136, se sídlem Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, PSČ: 500 12 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397 (dále jen „Provozovatel“).

2.        Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Provozovatel a provozovatelé lékáren patřících do sítě lékáren Provozovatele (jejichž aktuální kompletní seznam je uveden na Webových stránkách Provozovatele).

3.        Při provozování Webových stránek jsou zpracovávány osobní údaje jak zákazníka, který je fyzickou osobou a který provede na stránkách rezervaci zboží (dále také jen „Zákazník“), tak uživatele, který je fyzickou osobou a kontaktuje Provozovatele prostřednictvím webového formuláře (dále také jen „Uživatel“).

4.       Osobními údaji se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Zákazník se považuje za určený nebo určitelný, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu, síťového identifikátoru nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho identitu; osobním údajem je tedy například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „Osobní údaje“).

5.        Provozovatel umožňuje Zákazníkovi zarezervovat si přichystání léku či zdravotnické pomůcky, které jsou mu předepsány na platném eReceptu s 12 místným/ePoukazu s 9 místním identifikátorem (dále jen “Zboží”). K rezervaci Zboží dochází prostřednictvím rezervačního systému eRecept. Za tímto účelem zpracovává Provozovatel osobní údaje Zákazníka v tomto rozsahu:

1. jméno a příjmení;
2. e-mailová adresa a telefonní číslo;
3. 12 / 9 místný identifikátor.

Zaškrtnutím pole a dokončením rezervačního požadavku kliknutím na tlačítko „Odeslat rezervaci”, Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se zásady zpracování Osobních údajů uvedených v těchto Zásadách. Zároveň uděluje svůj souhlas s tím, že při rezervaci a převzetí Zboží je vyžadováno vyplnění údajů, které mají povahu Osobních údajů podle GDPR. Zákazník je povinen si tyto Zásady pečlivě prostudovat dříve, než provede rezervaci Zboží na Webových stránkách či než udělí souhlas.

6.       Uživatel může kontaktovat Provozovatele přes webový formulář, který je umístěný na Webových stránkách. Za účelem vyřízení odpovědi zpracovává Provozovatel po dobu nezbytně nutnou osobní údaje Uživatele v tomto rozsahu:

1.     jméno a příjmení;
2.    e-mailová adresa a telefonní číslo.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ Uživatel potvrzuje, že se seznámil se zásady zpracování Osobních údajů uvedených v těchto Zásadách. Zároveň tím uděluje svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů podle GDPR.

7.        Pověřencem pro ochranu Osobních údajů byl/a jmenován/a Eva Mašátová, eva.masatova@ipcnet.cz (dále jen „Pověřenec“). Zákazník se může obracet na Pověřence ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

8.        Zákazník nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Osobních údajů je však nezbytnou podmínkou pro rezervaci Zboží, přičemž bez poskytnutí Osobních údajů není možné řádně rezervovat Zboží či ze strany Provozovatele plnit tuto rezervaci.

9.        Zákazník/Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude Osobní údaje Zákazníka/Uživatele uvedené při činnostech uvedených v těchto Zásadách po dobu uvedenou níže, shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. Provozovatel je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením rezervace, zejména za účelem vyřízení rezervace Zákazníka, a zodpovězením dotazu Uživatele, jenž je zaslán přes webový formulář.

10.     V případě, že Zákazník/Uživatel udělí souhlas Provozovateli ke zpracování Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak právním důvodem zpracování Osobních údajů je tento souhlas a Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 (tří) let od udělení souhlasu, ledaže bude souhlas Zákazníkem/Uživatelem odvolán dříve. Vše ostatní se uplatní jako v případě zpracovávání Osobních údajů na základě plnění rezervace.

11.       V případě, že Uživatel udělí souhlas Provozovateli ke zpracování Osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na dotaz Uživatele zaslaný prostřednictvím webového formuláře, pak právním důvodem zpracování Osobních údajů je tento souhlas a Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 (jednoho) roku od udělení souhlasu, ledaže bude souhlas Uživatelem odvolán dříve. 

12.      Zpracování Osobních údajů Zákazníka/Uživatele bude prováděno pověřenými zaměstnanci Provozovatele, popř. Provozovatel může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Osobních údajů.

13.      Příjemci Osobních údajů jsou osoby (i) podílející se na dodání Zboží a realizaci plateb ve vztahu k rezervaci, (ii) podílející se na vyřízení dotazů zaslaných přes webový formulář, (iii) zajišťující služby provozování Webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním Webových stránek, (iv) zajišťující marketingové služby.

14.     Zákazník/Uživatel má právo (i) být zapomenut (právo na vymazání Osobních údajů), to neplatí svědčí-li Provozovateli jiný právní důvod pro zpracovávání Osobních údajů; (ii) požadovat od Provozovatele přístup k Osobním údajům a jejich opravu nebo aktualizaci; (iii) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; (iv) požadovat od Provozovatele informace, jak je s Osobními údaji nakládáno; (v) získat své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu; (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má pochybnosti o dodržování zákona o ochraně osobních údajů či GDPR Provozovatelem; (vii) požadovat po Provozovateli omezení zpracování Osobních údajů, (viii) odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud jej udělil Provozovateli.

15.      Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů.

16.      Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména prostředky ochrany – hesla, šifrování, zálohování a kryptování.

17.      Provozovatel prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež byly náležitě proškoleny a zavázány povinností mlčenlivosti.

18.      Provozovatel může osobní údaje Zákazníka/Uživatele předat také dalším subjektům, jakožto zpracovatelům a příjemcům. Mezi tyto subjekty Prodávající zařazuje:

                             i.        Commerce Media s.r.o., Lovosická 711/30, 190 00 Praha 9, C 209764 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 01648454, DIČ: CZ01648454
                            ii.        Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
                           iii.        Meta – dříve Facebook - 4 Grand Canal SquareMeta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
                           iv.        Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO 26168685
                            v.        Mountain Lift s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, PSČ 110 00 Praha, IČ: 04588436, DIČ: CZ04588436.

19.      Po uplynutí nezbytné doby pro uchovávání osobních údajů je Provozovatel vymaže/zničí.

20.    Provozovatel si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout rezervaci Zákazníka vytvářenou z podezřelé IP adresy, např. při využití tzv. proxy serveru. V případě problémů s rezervací může Zákazník kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy rezervace@ipcnet.cz.

21.      Provozovatel může dále zpracovávat tzv. „cookies" soubory tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby Zákazníkovi/Uživateli byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Aby Zákazník/Uživatel mohl plně využívat webového rozhraní Provozovatele, užíváním Webových stránek je automaticky udělen souhlas k tzv. technickým „cookies", které jsou nezbytné pro řádné fungování Webových stránek Provozovatele. Provozovatel dále využívá tzv. analytické a marketingové „cookies“, k jejichž zpracování potřebuje Provozovatel souhlas Zákazníka. Udělený souhlas se zpracovávání „cookies“ může být kdykoliv odvolán. Podrobnosti o souborech „cookies“ naleznete  zde.