ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE - „Velká narozeninová soutěž“

Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 6. 2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1.1.   Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Velká narozeninová soutěž“ (dále jen „soutěž“).
   1.2.   Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s., IČO 258 39 136, se sídlem Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 12, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397 (dále jen „Organizátor“).
   1.3.   Organizátor je provozovatelem, případně společností ovládající provozovatele nebo osobou v jiném právním vztahu k provozovateli lékáren uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen „Lékárny“).
   1.4.   Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového účastníka ze soutěže.
   1.5.   Soutěž je spotřebitelskou soutěží. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že soutěž není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2. TRVÁNÍ A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

   2.1.   Soutěž probíhá ve vybraných Lékárnách na území České republiky v době ode dne 1.6.2023 do dne 31.8.2023 (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

   3.1.   Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná osoba, která nejpozději v den vyplnění soutěžního (přihlašovacího) formuláře dovršila 18 let věku, a která akceptuje pravidla a podmínky této soutěže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech, s výjimkou osob uvedených v bodu 3.5. až 3.7. těchto pravidel (dále jen „účastník“).
   3.2.   Do soutěže se může přihlásit osoba uvedená v bodu 3.1. těchto pravidel, která provedla ve vybraných Lékárnách jednorázový nákup volně prodejného sortimentu Lékáren (tedy nikoliv léčivých přípravků a zdravotnických prostředků vydaných na základě lékařského předpisu nebo poukazu), a to ve výši alespoň 1.000,- Kč.
   3.3.   Na základě každého nákupu produktů v souladu s ustanovením čl.  3. odst. 2. těchto pravidel dostane soutěžící soutěžní formulář (jeho vzor je přílohou č. 2 těchto pravidel). Po řádném vyplnění a odevzdání soutěžního formuláře pracovníkovi Lékárny bude formulář zařazen do slosování o soutěžní ceny.
   3.4.   Každá osoba je oprávněna vyplnit takové množství soutěžních formulářů, kolik provede v soutěžním období nákupů v souladu s ustanovením čl. 3. odst. 2. těchto pravidel.
   3.5.   Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k Organizátorovi a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případná výhra dle těchto pravidel nebude těmto osobám předána.
   3.6.   Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže stanovené těmito pravidly. Ti účastníci, kteří řádně nesplní podmínky požadované těmito pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy budou ze soutěže vyloučeni.
   3.7.  V případě nesplnění podmínek účasti v soutěži, nebo jednání v rozporu s pravidly soutěže nebude příslušná osoba do soutěže zařazena, resp. bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyloučena. Zjistí-li Organizátor soutěže dodatečně, že se takováto osoba i přes uvedené stala výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu), nemá tato osoba nárok na výhru dle těchto pravidel a k jejímu předání nedojde.
   3.8.  Organizátor je oprávněn kdykoli posoudit splnění podmínek soutěže dle svého uvážení. O výhře v soutěži rozhoduje výhradně Organizátor, a to dle svého uvážení a v souladu s těmito pravidly. Rozhodnutí Organizátora je vždy konečné a nelze jej jakkoli napadnout.

4. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER

   4.1.   Ve lhůtě 30 dnů po uplynutí doby trvání soutěže organizátor zajistí náhodným způsobem slosování všech řádně vyplněných formulářů zařazených do slosování, a to v sídle Organizátora.
   4.2.   Ceny do soutěže jsou následující:
            1. cena – dárkový poukaz v cestovní kanceláři Fisher v hodnotě 30.000,- Kč;
            2. cena – dárkový poukaz na pobyt a služby na zámku Ratměřice v hodnotě 20.000,- Kč;
            3. cena – dárkový poukaz na masáže a další služby v salonech Tawan v hodnotě 10.000,- Kč;
            (dále jen „výhra“ či „výhry“).
    4.3.   Každý účastník může vyhrát pouze jednu výhru uvedenou v bodu 4.2. těchto pravidel, a to bez ohledu na počet jím odevzdaných a řádně vyplněných soutěžních formulářů zařazených do slosování. Vyhraje-li tentýž účastník více než jednu výhru, obdrží nejvyšší z výher dle bodu 4.2. těchto pravidel a o nižší z výher se provede opakované slosování. Účastník nemá oprávnění domáhat se přidělení jiného druhu výhry, či požadovat vydání výhry v jiné formě.
   4.4.    Organizátor do 7 dnů od slosování kontaktuje výherce buď telefonicky na telefonní číslo nebo elektronicky na e-mailovou adresu, které výherce uvedl v soutěžním formuláři. K převzetí ceny dojde na základě předchozí domluvy v Lékárně dle výběru výherce, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne vyhodnocení soutěže.
   4.5.   Platnost dárkových poukazů je 1 rok od předání výherci.
   4.6.   Namísto výher nelze požadovat vydání výhry v jiné formě či formou peněžitého plnění.
   4.7.   Organizátor neodpovídá za pravdivost, správnost či aktuálnost údajů uvedených účastníkem. Nebude-li možné kontaktování výherce a předání výhry z příčin, které nejsou na straně Organizátora (např. nefunkční telefonní číslo, výherce si výhru nepřevezme na místě a v termínu na základě předchozí domluvy, a to ani po dobu následujících 7 dnů), nenese za to organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Organizátora a nebude účastníkovi předána.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    5.1.   Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním soutěže dochází ke zpracování osobních údajů ze strany Organizátora jakožto správce osobních údajů, a to v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Nařízení“).
   5.2.   Osobní údaje účastníka budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo daňového dokladu.
   5.3.   Účastník tímto prohlašuje, že případným zasláním či předáním svých osobních údajů Organizátorovi, uděluje tomuto ve smyslu čl. 6 a čl. 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení, a to v rozsahu, pro účely, po dobu a za podmínek uvedených v čl. 5 těchto pravidel.
   5.4.   Organizátor zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu osobních údajů, které účastník organizátorovi zašle či předá, a to pro účely:
            5.4.1.   kontroly splnění podmínek soutěže,
            5.4.2.   ověření totožnosti výherce,
            5.4.3.   předání výher v soutěži,
a to po nezbytnou dobu pro konání soutěže, případného předání výher a zveřejnění výherců na internetových stránkách, a následně po dobu 3 let od ukončení soutěže. Osobní údaje účastníků a výherců mohou být v přiměřeném rozsahu zpracovávány též pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v daňové oblasti, a to po dobu vyplývající z těchto právních předpisů.
   5.5.   Účastník bere na vědomí, že mohou být předány osobní údaje těch soutěžící, kteří vyhrají 1., 2. nebo 3. cenu poskytovatelům výher, a to pro účely uplatnění voucherů.
   5.6.   Účastník bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány Organizátorem, a v případě, že Lékárna, ve které došlo k vyplnění a odevzdání soutěžního formuláře je jiným subjektem než Organizátor, budou osobní údaje zpracovávány současně Organizátorem a příslušnou Lékárnou (kompletní seznam Lékáren tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel).
   5.7.   Účastník uděluje souhlas k tomu, aby mu Organizátor na e-mailovou adresu a/nebo na telefonní číslo uvedené v soutěžním formuláři zasílal obchodní sdělení.
   5.8.   Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné se soutěže účastnit.
   5.9.   Takto udělený souhlas je dobrovolný a účastník jej může kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě Organizátor vykoná veškeré potřebné kroky, aby neprodleně došlo k odstranění zveřejněných údajů.
   5.10.   Kdykoliv během zpracování osobních údajů může účastník využít těchto svých práv: i) právo na přístup k osobním údajům, které Organizátor o účastníkovi zpracovává, ii) právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), iii) právo na omezení zpracování, iv) právo vznést námitku proti zpracování, v) jakož i právo na přenositelnost údajů. Účastník se může se svou stížností obrátit též na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00.
   5.11.   V případě uplatnění svých práv či jiných záležitostí může účastník Organizátora kontaktovat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: sekretariat@ipcnet.cz; telefonicky na zákaznické lince: +420 725 583 171, či korespondenčně, a to na adrese Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 12. Vedle toho můžete též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Eva Mašátová, a to na e-mailové adrese eva.masatova@ipcnet.cz.
   5.12.   Účastník případným zasláním či předáním svých osobních údajů Organizátorovi poskytuje souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec bydliště, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam, stane-li se účastník výhercem, a to v médiích (včetně internetu), sociálních sítích, propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací služeb Organizátora. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 3 roky od okamžiku ukončení soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   6.1.   Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách Organizátora www.ipcgroup.cz. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor soutěže.
   6.2.   Organizátor neodpovídá za úplnost těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná pravidla, která závazně upravují postup a podmínky soutěže a jsou v plném znění zveřejněna po dobu trvání soutěže v elektronické podobě na webových stránkách Organizátora www.ipcgroup.cz., v písemné podobě jsou uložena v sídle Organizátora, a to na adrese: Brněnská 315/4, Nový Hradec, Králové, Hradec Králové, PSČ 500 12, a k nahlédnutí jsou také k dispozici na všech Lékárnách zapojených do soutěže.
   6.3.   Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.
   6.4.   Tato soutěž nikterak nevyzývá, nenabádá, ani jinak nepodporuje zvýšené užívání a výdej léků, zdravotnických prostředků nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.
   6.5.   Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a tyto akceptuje.
   6.6.   Nedílnou součástí těchto pravidel jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam zúčastněných lékáren

Příloha č. 2 – Soutěžní formulář